Team member                                      Previous training

Lu Gan
Shujun Cai
Bee Ling Tay
Deng Li
Xiaoyu Ma
Zhi Yang Tan
PI
Ph.D student
Lab officer
Ph.D student
Ph.D student
UG researcher
B.Sc - Caltech, Ph.D - The Scripps, Postdoc - Caltech  CV
B.Sc - Beijing Normal University

B.Sc - Nankai University
B.Sc - Lanzhou University

Subpages (1): alumni